Autònoms

Oferim els nostres serveis integrals per acompanyar als professionals autònoms en el dia a dia del seu negoci, amb un tracte proper i personalitzat, cobrint totes les seves necessitats de gestió.

Els nostres professionals donaran resposta a les seves necessitats i inquietuds, treballant des de l’inici per a una bona gestió donant compliment a la normativa vigent en matèria laboral, jurídica, comptable i fiscal, entre d’altres.

Oferim els següents serveis:

Passos per donar-se d’alta com autònom

• Selecció de l’epígraf més adequat de l’activitat professional (IAE)
• Selecció del règim tributari més adequat o d’obligació compliment
• Declaració censal d’inici d’activitat (Model 036 o 037)
• Alta en el Règim d’Autònoms a la Seguretat Social
• Quan es vulgui contractar treballadors:
  • Inscriure’s com a empresari a la Seguretat Social i obtenir un codi de compte de cotització (C.C.C.)
  • Comunicar l’Obertura del centre de treball
  • Disposar d’un Llibre de Visites per a Inspecció de Treball
Més informació sobre els serveis d’Assessorament Laboral

Compliment de les obligacions fiscals dels autònoms

• Assessorament i planificació fiscal
• Preparació i presentació de les declaracions d’impostos necessàries:
  • Declaració trimestral de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) (model 130 o 131
  • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303)
  • Declaracions trimestrals de retencions i ingressos a compte (model 111, 115, 123, etc.)
  • Resum anual d’IVA (model 390) i d’ingressos i retencions a compte (models 190, 180, 193, etc.)
  • Declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347)
  • Declaració anual de l’IRPF (declaració de renda model D-100)
• Representació davant l’Agència Tributària
• Representació i assistència davant la Inspecció de Tributs

Més informació sobre els serveis d’Assessorament Fiscal

Compliment de les obligacions comptables dels autònoms

• Assessorament periòdic i puntual
• Planificació, gestió i supervisió de la comptabilitat
• Registre de les operacions comptables: formalització i anàlisi
• Manteniment i registre dels llibres comptables obligatoris
• Elaboració de balanços i compte de resultats
• Elaboració d’informes econòmics-financers

Més informació sobre els serveis de Comptabilitat