Assessoria comptable - fiscal

Oferim els nostres serveis per gestionar el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració Pública, ja sigui per autònoms, empreses o particulars, buscant sempre el màxim estalvi fiscal.

Els nostres professionals donaran resposta a les seves necessitats fiscals i legals, partint sempre d’una òptima planificació fiscal i comptable, i l’assessoraran davant els constants canvis legislatius en matèria fiscal i tributària.

Oferim els següents serveis:

Comptabilitat

• Assessorament periòdic i puntual: planificació, gestió i supervisió de la comptabilitat d’empreses, professionals o altres organitzacions
• Registre de les operacions comptables de l’empresa: formalització i anàlisi
• Actualització de comptabilitats endarrerides
• Tancaments anuals
• Càlculs d’amortitzacions
• Manteniment i registre dels llibres oficials
• Legalització dels llibres oficials al Registre Mercantil
• Redacció de memòries
• Elaboració i dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil
• Disseny i desenvolupament de sistemes de treball administratiu

Assessoria fiscal

• Assessorament i planificació fiscal
• Consultes preventives
• Actualització constant de la normativa tributària
• Preparació, confecció i presentació de les liquidacions-declaracions d’impostos
• Impost de Societats
• Declaracions de renda
• Assistència tècnica davant eventuals requeriments i inspeccions tributàries
• Preparació de recursos i reclamacions
• Representació davant l’Administració local, autonòmica o de l’estat

Assessoria Financera

• Elaboració de balanços i compte de resultats
• Anàlisi del balanç i compte de Resultats
• Anàlisi personalitzat dels Estats financers
• Elaboració d’informes econòmics-financers per avaluar l’estat de l’empresa
• Anàlisi dels costos d’estructura
• Estudi de necessitats de finançament futur
• Anàlisi d’inversions