Assessoria jurídica

Oferim els nostres serveis per assessorar particulars i empreses des d’una perspectiva integral i multidisciplinària, tan en l’àmbit judicial (civil, laboral, mercantil o contenciós- administratiu) com extrajudicial.

Els nostres professionals donaran resposta a les seves necessitats en aquest àmbit i li oferiran una defensa de qualitat i amb les màximes garanties.

Oferim els següents serveis:

Dret civil

• Reclamacions d’impagaments: factures impagades i seguiment de procediments concursals
• Reclamacions derivades de responsabilitat civil contractual i extracontractual: vicis i defectes de la construcció, accidents de circulació i responsabilitat professional
• Arrendaments i Desnonaments: assessorament, negociació i redacció de contractes d’arrendament d’habitatges i locals de negoci; reclamacions de rendes impagades i per altres incompliments derivats del contracte d’arrendament; desnonament per manca de pagament de rendes i altres quantitats assimilades
• Propietat Horitzontal: assessorament i assistència jurídica a Comunitats de Propietaris, o a propietaris que en formen part
• Família i matrimoni: Separacions i divorcis contenciosos o de mutu acord; modificacions de mesures de sentències de separació i divorci i/o guarda i custòdia dels fills
• Successions i herències: redacció de testaments, declaracions d’hereus, acceptacions d’herències i reclamacions de drets hereditaris i llegítima; tramitació de llegats i donacions
• Consum: reclamacions i/o denúncies (subministres, productes, serveis)
• Contractació: assessorament, estudi i confecció de tot tipus de contractes escrits, entre d’altres
• Assistència tècnico-jurídica davant òrgans de mediació, tribunals d’arbitratge, jutjats i tribunals jurisdiccionals de qualsevol instància

Dret Laboral

• Contractacions i pactes amb l’empresa
• Modificacions de les condicions de treball (salari, jornada, vacances, etc.)
• Assetjaments laborals
• Acomiadaments i sancions: assessorament, redacció i/o revisió
• Reclamacions de salaris o indemnitzacions
• Prestacions del Fons de Garantia Salarial
• Reclamacions d’indemnització per accidents laborals
• Assessorament i tramitació de jubilacions i/o invalideses permanents, o incapacitats temporals
• Assistència lletrada en conciliacions laborals i judicis

Dret Mercantil

• Assessorament i gestió de tots els tràmits necessaris per iniciar una activitat empresarial
• Assessorament en la planificació d’estructures empresarials
• Constitució de societats, redacció i/o modificació d’estatuts socials, nomenament de càrrecs, transformació, fusió, dissolució i liquidació d’empreses
• Assessorament i tramitació al Registre Mercantil de tots els actes susceptibles d’inscripció
• Transmissió d’accions i participacions, així com de negocis o branques d’activitat
• Impugnació judicial d’acords socials
• Intervenció per al compliment d’acords entre socis
• Accions de responsabilitat
• Contractació mercantil: estudi, negociació i redacció de tot tipus de contractes empresarials (distribució, agència, franquícia, prestació de serveis, logística, etc.)
• Protocols familiars: assessorament i/o planificació de l’estructura, organització i successió en l’empresa familiar
• Reclamacions judicials i demandes relacionades

Dret Administratiu

• Assessorament en les relacions amb l’administració a tots els seus nivells
• Estudi, redacció i presentació de recursos administratius contra resolucions de l’administració local, autonòmica o de l’estat i/o institucionals
• Defensa dels interessos i drets del client en procediments judicials
• Reclamacions de responsabilitat de l’Administració per danys soferts pel ciutadà derivada de l’actuació de l’Administració