Assessoria laboral

Oferim els nostres serveis per gestionar les relacions laborals donant compliment a la normativa vigent.

Els nostres professionals donaran resposta a les seves necessitats en aquest àmbit i l’assessoraran davant els constants canvis legislatius i la diversitat de normes que regulen les relacions laborals a l’empresa.

Serem el seu propi departament de personal, millorant així l’eficiència de la seva empresa.

Oferim els següents serveis:

Gestió de les relacions laborals per a empreses

 • Nous centres de treball: inscripció empresa en el Sistema de la Seguretat Social i sol.licitud d’obertura
 • Comunicacions d’altes, baixes i variacions a la Seguretat Social
 • Assessorament sobre tipologies de contractes de treball, estudi i aplicació de bonificacions fiscals. Confecció i registre de contractes de treball, així com de les seves pròrrogues, modificacions o comunicacions contractuals
 • Càlcul retribució salarial i confecció dels rebuts de salari i pagues extraordinàries
 • Confecció de les liquidacions (TC/1 i TC/2) i tramitació a través del Sistema Red (ja estem preparats per el nou Sistema Creta)
 • Gestió de les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social
 • Gestió i tràmit de prestacions: maternitat/paternitat, Incapacitat Temporal (per malaltia o accident de treball), jubilació, etc.
 • Gestió de les sol.licituds d’alta o baixa en el R.E.Autònoms, Agraris, Empleats de la Llar, etc.
 • Informació i actualització permanent de convenis col·lectius
 • Estudi, confecció i tramitació d’impostos (Model 111 i Resum Anual Model 190)
 • Estudi de costos salarials i càlcul de quitances
 • Qualsevol altra del mateix àmbit no relacionada entre les anteriors

Serveis jurídics laborals

 • Assessorament, representació i assistència davant les Administracions i Jutjats
 • Representació i assistència davant la Inspecció de Treball
 • Representació i assistència davant el CMAC en els actes de conciliació administrativa prèvia a la jurisdicció Social
 • Assessorament i redacció de contractes de relacions laborals especials (Alta direcció, Representants de Comerç, etc.)
 • Assessorament i redacció d’escrits en matèria de faltes i sancions, excedències, suspencions i modificacions substancials de les condicions de treball
 • Assessorament i redacció de cartes d’acomiadament per causes objectives o disciplinàries
 • Assessorament i tramitació d’expedients de regulació d’ocupació
 • Assessorament i tramitació d’expedients de mobilitat geogràfica o funcional
 • Redacció de normes de treball i reglaments de règim intern

Altres Serveis i Consultoria laboral

 • Negociació de Convenis Col.lectius de diferents sectors empresarials, d’empreses o pactes individuals
 • Negociació d’acomiadaments col.lectius i d’expedients de regulació d’ocupació
 • Eleccions sindicals: assessorament sobre el procediment legal i tramitació de la documentació necessària
 • Assessorament en conflictes individuals o col.lectius
 • Assessorament i càlcul de pensions per invalidesa o jubilació
 • Tramitació autoritzacions de residència i treball per a persones estrangeres

Serveis per a particulars

 • Assessorament sobre conceptes de relacions laborals bàsics: convenis col.lectius, contractes laborals, atur, conflictes, accidents de treball, sancions, acomiadaments, etc.
 • Revisió de nòmines, retencions fiscals i quitances
 • Revisió d’acomiadaments i reclamacions de salaris o indemnitzacions
 • Prestacions del Fons de Garantia Salarial
 • Assessorament i tramitació de pensions de la Seguretat Social (jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat, etc.)
 • Assessorament sobre permisos i beneficis laborals (maternitat, excedència …)
 • Assessorament, representació i assistència en conciliacions laborals
 • Representació i assistència en els Jutjats o tribunals en totes les instàncies (Jutjats, Tribunal Superior de Justícia, Tribunal Suprem i/o Tribunal Constitucional)