Auditories sociolaborals

Una bona planificació en l’àmbit laboral ajudarà a donar compliment de les obligacions laborals i de seguretat social. Amb una avaluació rigorosa, periòdica i objectiva, tindrà la informació necessària per afrontar els reptes que aquest àmbit comporta.

Oferim els nostres serveis per realitzar qualsevol tipus d’auditoria sociolaboral, sigui complerta o parcial, inicial o preventiva.

INICVA ASSESSORS forma part de l’Asociación Española de Auditores Socio-Laborales, entitat de referència que garanteix la qualitat i la rigurositat dels nostres serveis.

Oferim els següents serveis:

Auditories de Legalitat

Verificació i control del compliment de la normativa legal en la gestió i administració del personal laboral.

Auditories de gestió

Avaluació del grau d’economia, eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos materials i personals.
Avaluació de l’aplicació de criteris d’autocontrol i diligència deguda en la gestió i administració del personal laboral.

Auditories de risc i prevenció

Avaluació dels riscos laborals associats a l’activitat i verificació de la preservació de la seguretat i salut dels treballadors a través dels sistemes de prevenció establerts.
Verificació del compliment de la normativa legal vigent.

Auditories de Responsabilitat Empresarial

Comprovació de la qualitat de la informació i del balanç social en el compliment voluntari dels compromisos de la responsabilitat social empresarial.

Altres treballs d’auditoria

Revisió i control d’aspectes parcials de l’activitat laboral empresarial:
• Compliment de les obligacions formals de l’entitat i treballadors
• Revisió de la relació jurídica de socis, directius i administradors
• Anàlisi de la contractació laboral
• Classificació professional i mobilitat funcional
• Jornada de treball, descansos i permisos
• Regulació de salaris i retribucions
• Etc.